Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pag-iwas sa Karahasan sa Paaralan: Pagmamahal sa Sarili, Kapwa at Buhay

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang buhay estudyante ay pinakamasayang yugto sa buhay ng isang magaaral, ngunit papaano kung sa reyalidad ay taliwas ito sa iyong nararanasan? Sa halip na pananabik ay takot, kaba, kawalan ng kontrol, pagsisi sa sarili at iba pang mga negatibong bagay ang iyong nararamdaman at naiisip. Nag-iisip kung papasok o hindi dahil nariyan na naman ang mga kaklase mong mambubulas sa iyo? Hindi mawari ang kaba at takot sa dibdib mo? Pilit mong pinapalakas ang sarili sa tuwing papasok sa paaralan para lang makapag-aral. Kung hindi ka dumanas nito, marahil isa sa mga kaklase mo ay dumanas ng ganito? Tama ba ako kaibigan?

Ang karahasan ay sanhi ng masasamang gawi at kilos ng isang tao na nagdudulot ng kapahamakan hindi lamang sa sarili kung hindi maging sa kapwa. May mga salik kung bakit nabubuo ang karahasan lalong-lalo na sa paaralan, isa na rito ang pakikisangkot sa mga maling gawi ng barkada at kaibigan. Kung itatangkilik ang mga ito ay maaaring magreresulta ng kamatayan o sitwasyongmaglalagay sa tao sa panganib.

Ang pagiging mapanagutan sa mga kilos, pagrespeto’t pagmamahal sa sarili at kapwa ay mga paraan upang makaiwas sa anumang panganib na maaaring dulot ng karahasan.

Sa modyul na ito ay malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

Naipaliliwanag na:

a. Ang pag-iwas sa anumang uri ng karahasan sa paaralan (tulad ng pagsali sa fraternity at gang at pambubulas) at ang aktibong pakikisangkot upang masupil ito ay patunay ng pagmamahal sa sarili at kapwa at paggalang sa buhay. Ang pagmamahal na ito sa kapwa ay may kaakibat na katarungan – ang pagbibigay sa kapwa ng nararapat sa kanya (ang kanyang dignidad bilang tao.

b. May tungkulin ang tao kaugnay sa buhay- ang ingatan ang kanyang sarili at umiwas sa kamatayan o sitwasyong maglalagay sa kanya sa panganib. Kung minamahal niya ang kanyang kapwa tulad ng sarili, iingatan din niya ang buhay nito.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Pag-iwas sa Karahasan sa Paaralan: Pagmamahal sa Sarili, Kapwa at Buhay

ESP8-Q4-MOD51

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment