Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Kahalagahan ng Tamang Pananaw sa Sekswalidad

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

“Oh! Pag-ibig na makapangyarihan, kapag pumasok sa puso ninuman hahamakin ang lahat masunod ka lamang”. Ang ginamit na halimbawa ay kadalasan nang naririnig ng karamihan.

Naranasan mo na bang magkagusto o humanga sa iyong katapat na kasarian? Ano nga ba ang iyong nararamdaman kapag nakasalubong mo ang iyong crush?

Sa modyul na ito ay mapapalalim pa ang iyong kaalaman ukol sa kaugnayan ng sekswalidad, paghanga at pagmamahal.

Sa modyul na ito ay malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Nahihinuha na ang pagkakaroon ng tamang pananaw sa sekswalidad ay mahalaga para sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay ng isang nagdadalaga at nagbibinata at sa pagtupad niya ng kanyang bokasyon na magmahal.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Kahalagahan ng Tamang Pananaw sa Sekswalidad

ESP8-Q4-MOD47

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment