Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pagharap sa mga Isyung Pansekswalidad

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang sekswalidad ang isa sa pangunahing lunsaran sa pagtamo ng pagiging ganap na tao – lalaki o babae. Hindi lamang nasusukat sa pisikal at bayolohikal na aspeto ang pagkabuo ng pagkatao sapagkat may malaking tungkulin na ginagampanan ang mga magulang sa paghubog nito.

Bunsod nito, umuusbong ang iba’t ibang isyung pansekswalidad na pumupukaw sa pansariling seksuwal na interes na nangangailangan ng masusing pag-aaral at mabigyan ng tamang pananaw.

Mahaba man ang magiging proseso, patuloy lamang sa pagpapatupad ng paglinang sa mga wastong pananaw hinggil sa mga isyung ito upang hindi malihis sa maling landas ang kabataan.

Sa modyul na ito ay malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Nasusuri ang ilang napapanahong isyu ayon sa tamang pananaw sa sekswalidad.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Pagharap sa mga Isyung Pansekswalidad

ESP8-Q4-MOD46

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment