Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Seksuwalidad: Pagkilala at Pag-unawa sa Sarili

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

May mahalagang papel na ginagampanan ang seksuwalidad sa pagkakilanlan at pakiramdam ng isang tao.

May napapansin ka bang pagbabago sa iyong sarili?

Mararahil ay mapapansin mong nagbago na ang iyong damdamin, atraksyon pananaw at maging ang pag-uugali, iyan ay ilan lamang sa mga palatandaan na ikaw ay nagbibinata o nagdadalaga na. Maging ang interes ng isang tao ay nagbabago kapag tumungtong na sa ganitong yugto.

Sa pagkakataong ito, dapat ay malinaw na sa sarili ang seksuwalidad nang sa ganoon ay ganap na matanggap, mapahahalagahan at maipahayag ang iyong buong pagkatao sa lipunang ginagalawan. Ito ay nakatutulong sa pagpapabuti ng kalusugang pangkaisipan at pagpapahalaga sa sarili ng isang tao tungo sa maayos na pakikisalamuha.

Sa modyul na ito ay malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Natutukoy ang tamang pagpapakahulugan sa seksuwalidad.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Seksuwalidad: Pagkilala at Pag-unawa sa Sarili

ESP8-Q4-MOD45

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment