Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Sundin at Igalang: Magulang, Nakatatanda at Awtoridad

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang paggalang ay isang positibong pag-uugali na dapat taglayin ng isang tao. Bunga ito ng kabutihang-loob, katarungan at pagmamahal. Ito ay ipinakikita sa mga magulang, kaibigan, kapitbahay o sa sinumang nakatatanda at maging sa mga batas na ipinaiiral. Maraming paraan ang pwedeng gawin upang maipakita ang paggalang sa kapwa. Isa na rito ay ang pagsasabi ng “po” at “opo” sa tuwing kinakausap ng mga nakatatanda. Ito ay magsisimula sa pamilya na siyang tagapagturo ng katarungan, at pagmamahal.

Sa kasalukuyang panahon, isang malaking hamon para sa mga magulang, nakatatanda at may awtoridad ang paghimok sa mga kabataan upang maisaalang-alang ang birtud ng paggalang at pagsunod upang mapanatili maayos na pakikipag-ugnayan at tamang pagdedesisyon dahilan na rin sa mga impluwensyang dala ng mga taong nakapaligid sa kanila tulad ng mga kaibigan at maging ang mga nakikita nila sa social media.

Sa araling ito, inaasahang ang mga birtud ng paggalang at pagsunod ay iyong mauunawaan sa lalong ikauunlad ng iyong pagkatao at iyong pakikipagkapwa. Sasagutin nito ang mahalagang tanong na: Bakit nararapat isabuhay ang mga paggalang at pagsunod sa magulang, nakatatanda at may awtoridad?

Sa modyul na ito malilinang ang kasanayang pampagkatuto na, Nakikilala ang:

a. mga paraan ng pagpapakita ng paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal.

b. bunga ng hindi pagpapamalas ng pagsunod at paggalang sa magulang, nakatatanda at may awtoridad.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Sundin at Igalang: Magulang, Nakatatanda at Awtoridad

ESP8-Q3-MODYUL37

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment