Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Angkop na Kilos ng Pasasalamat

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa araw-araw na nilikha ng Diyos, sa mga bagay-bagay sa iyong paligid at sa iyong mga mahal sa buhay, ikaw ba ay hindi nakalimot na magpasalamat sa Dakilang Maylikha at sa lahat ng biyayang iyong natamasa? O di kaya’y sa iyong kapwa na nakagawa ng kabutihan sayo tulad ng iyong magulang at kapwa tao?

Paano ba ang tamang pagpapasalamat? Sapat na ba ang salitang salamat? o ano ba talaga ang nararapat? Ano pa kaya ang iba pang paraan upang maipakita natin ang ating pagiging mapagpasalamat?

Ayon sa mga naunang aralin, maraming paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. Ito ay batay sa sitwasyon o panahon kung kailan kailangan mong ipahayag ang iyong pagpapasalamat sa mga nilalang nakapagdulot sa iyo ng mga kabutihan loob.

Ang pasasalamat ay hindi nasusukat ng mga magarbong regalo o materyal na bagay. Kahit ito man ay isang payak na salita o bagay lamang basta ito ay bukal sa puso ng nag-aalay.

Mahalagang maintindihan ng bawat tao ang kahalagahan ng pagpapahayag ng pagpapasalamat sa tamang paraan.

Inaasahang sa modyul na ito ay malinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Naisasagawa ang mga angkop na kilos ng pasasalamat.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Angkop na Kilos ng Pasasalamat

ESP8-Q3-MODYUL36

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment