Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Ang Mapagpasalamat at Entitlement Mentality

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang pagpapasalamat ay tanda ng kabutihang asal ng sinumang nakararamdam ng kaligayahang dulot ng mga biyayang natamo sa buhay. Ito ay nakapagdudulot din ng kaligayahan sa sinumang nakatatanggap nito, ang pinapasalamatan.

Ang pagpapasalamat ay tanda ng mabuting kalooban. Ika nga sa kasabihan “Ang pagiging mapagpasalamat ay simbolo ng isang may marangal na kaluluwa.” (Aesop).

Ang ating pagkamapagpasalamat ay isang pagpapatunay ng pagkilala sa mga biyayang natatanggap mula sa kaibuturan ng ating puso. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagiging mapagpasalamat ay naipahahayag din natin ang ating pagtanaw ng utang na loob sa pinagmulan ng biyaya at ang pag-iwas sa mentalidad ng entitlement at ingratitude.

Inaasahang sa modyul na ito ay malinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Napatutunayan na ang pagiging mapagpasalamat ay ang pagkilala na ang maraming bagay na napapasaiyo at malaking bahagi ng iyong pagkatao ay nagmula sa kapwa, na sa kahuli-hulihan ay biyaya ng Diyos. Kabaligtaran ito ng Entitlement Mentality, isang paniniwala o pag-iisip na anomang inaasam mo ay karapatan mo na dapat bigyan ng dagliang pansin. Hindi naglalayong bayaran o palitan ang kabutihan ng kapwa kundi gawin sa iba ang kabutihang ginawa sa iyo.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Ang Mapagpasalamat at Entitlement Mentality

ESP8-Q3-MODYUL35

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment