Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Halimbawa ng Pagpapakita ng Pasasalamat o Kawalan Nito

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang pasasalamat ay nangangahulugan ng pagkilala, pagkakaroon o pagpapakita ng magiliw na saloobin sa mga taong nagbigay ng kabutihang loob lalong-lalo na sa mga oras ng matinding pangangailangan.

Sa pagpapasalamat rin naipapakita ng tao ang kanyang likas na pagtanaw ng utang na loob sa taong tumulong na masolusyunan ang suliraning kinaharap o hindi naman kaya’y pagiging instrumento nito sa isang tagumpay. May iba’t ibang paraan ang tao sa pagpapakita ng pasasalamat. Maari itong sa pamamagitan nang pagsasabi ng “Thank you,” pagbibigay ng regalo o maging sa pagbabalik ng tulong sa ibang taong nangangailangan. Ngunit hindi rin lingid sa ating kaalaman na may mga taong hindi marunong kumilala sa mga kabutihang ginagawa ng kapwa na humahantong sa kawalan ng pasasalamat.

Paano ba malalaman na ang isang sitwasyon ay nagpapakita ng pasasalamat o kaya naman ay kawalan ng pasasalamat?

Inaasahang sa modyul na ito ay malinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Nasusuri ang mga halimbawa o sitwasyon na nagpapakita ng pasasalamat o kawalan nito.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Halimbawa ng Pagpapakita ng Pasasalamat o Kawalan Nito

ESP8-Q3-MODYUL34

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment