Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Mga Biyaya at Pagpapakita ng Pasasalamat

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Hindi man natin hinihingi, may mga tao pa ring nagbabahagi ng kabutihangloob bilang ganti sa mga biyaya na kanilang natatamo at dahil sa kagandahang loob nito. Ayon nga sa isang berso sa Bibliya, “Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba: at siyang dumidilig ay madidilig din” (Kawikaan 11:25)

Sa pagpapasalamat ay ganap na nakikilala ng tao ang mga magagandang bagay sa buhay. Nakatutulong din ito upang maiugnay at mas mapalapit ang sarili sa mga bagay na lubos na pinapahalagahan. Bagama’t, katanging-tangi ang tao bilang isang indibidwal kung kaya ay iba-iba rin ang kaparaanan sa pagpapakita ng pasasalamat. Anomang paraan, ang mahalaga ay ibinibigay natin ito nang may galak sa puso.

Inaasahang sa modyul na ito ay malinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Natutukoy ang mga biyayang natatanggap mula sa kabutihang-loob ng kapwa at mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Mga Biyaya at Pagpapakita ng Pasasalamat

ESP8-Q3-MODYUL33

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment