Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Iwasan: Paglabag sa Paggalang

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang pagtanggap ng paggalang mula sa iba ay napakalaking bagay kung saan nakatutulong upang maipakita ang tiwala sa sarili. Ang paggalang ay may malaking epekto sa sarili at kapwa na nagtuturo sa bawat isa kung paano maging magalang sa iba.

“Ang paggalang sa magulang ay tunay na karangalan.” Ang kasabihang ito ay nagpapabatid na ang taong marangal ay marunong gumalang sa magulang. Ang paggalang din ay mahalagang naisasabuhay din sa ibang tao gaya ng mga nakatatanda at awtoridad.

Paano mo naisasabuhay ang paggalang? Ano ang maaaring kahihinatnan kung wala kang paggalang sa iyong magulang, sa nakatatanda at sa may awtoridad?

Sa modyul na ito ay malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Nasusuri ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa magulang, nakatatanda at may awtoridad.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Iwasan: Paglabag sa Paggalang

ESP8-Q3-MODYUL38

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment