Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pagsunod at Paggalang: Hubugin at Paunlarin

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Isa sa responsibilidad ng magulang, nakatatanda at may awtoridad na hubugin at paunlarin ang pagiging magalang at masunurin ng mga kabataan. Hindi madali ang pagsasakatuparan nito dahil nakasalalay sa kanilang ipinakikitang kilos ang pag-uugali ng mga kabataan. Kung ano ang kanilang nakikita sa mga taong nakapaligid sa kanila sa araw-araw na pamumuhay ay ganoon din ang maaaring maisabubuhay nila kaya nararapat lamang na ang pagpapamalas ng mga kilos ay angkop, may pagmamahal, nakahuhubog at nakauunlad sa pagpahahalaga ng kabataan. Paano kaya maisakatuparan ang ganitong responsibilidad?

Ngayon, ihanda ang sarili upang mapaunlad ang pagmamahal at pananagutan ng magulang, nakatatanda at awtoridad nang sa gayon maisakatuparaan ang paghubog sa pagpapahalaga ng mga kabataan sa pagsunod at paggalang.

Sa modyul na ito, matututuhan mo kung paano huhubugin ang pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakakatanda at may awtoridad. Malilinang mo ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Nahihinuha na dapat gawin ang pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda at may awtoridad dahil sa pagmamahal, sa malalim na pananagutan at sa pagkilala sa kanilang awtoridad na hubugin, bantayan at paunlarin ang mga pagpapahalaga ng kabataan.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Pagsunod at Paggalang: Hubugin at Paunlarin

ESP8-Q3-MODYUL39

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment