Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Kilos ng Paggalang at Pagsunod

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Naipamamalas ang pagsunod at paggalang sa pamamagitan ng pagpapakita ng iba’t ibang kilos tulad ng pagmamano sa mga nakatatanda, paggamit ng “po” at “opo”, pagpapaalam bago umalis at pagsunod sa mga tuntunin o batas na ipinanukala ng mga taong may awtoridad tulad ng guro, pulis, mga opisyales sa pamayanan at iba pa.

Bilang isang mamamayan ikaw ay inaasahang magpamalas ng mga angkop na kilos bilang tanda ng pagsunod at paggalang sa awtoridad at nakatatanda sa iyo.

Inaasahan din na sa iyong pagpapamalas ng paggalang at pagsunod ay maimpluwensyahan at mahihikayat ang iyong kapwa kabataan o nakababatang kapatid na magpakita rin ng mga kilos ng paggalang at pagsunod.

Sa modyul na ito ay malilinang mo ang kasanayang pampagkatuto na:

1. Naisasagawa ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda at may awtoridad at nakaiimpluwensiya sa kapwa kabataan na maipamalas ang mga ito.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Kilos ng Paggalang at Pagsunod

ESP8-Q3-MODYUL40

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment