Grade 8 Edukasyon sa Pagpakatao Modyul: Umiiral na Paglabag sa Katapatan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang katapatan ay pundasyon sa pagpapahalaga at prinsipyo ng tao. Ito ang magdadala sa kanya tungo sa pagkamit ng tagumpay at ganap na kasiyahan. Hindi lang ito tumutukoy sa pagsasabi ng totoo sa halip ay ang pagiging totoo o tapat sa sarili at sa iba kung sino ka, kung ano ang gusto at kailangan upang maging makabuluhan ang buhay. Naipakikita nito ang pagiging bukas mag-isip na nagpatatalas ng pang-unawa at nagbibigay daan upang makita ang lahat ng bagay na may kalinawan.

Kabaliktaran ng katapatan ay ang pagsisinungaling o panlilinlang na maaring magdudulot ng pagkalito at kawalan ng kredibilidad na makapipinsala sa sarili at sa kapwa. Maraming mukha ang pagsisinungaling, maaaring sa simple o hindi bihirang sitwasyon ay nagagawa ito ng isang tao. Kung minsan, nagsisinungaling ang isang kabataang gaya mo dahil sa inaakala mong tama ang kilos na ginawa o kaya naman ay hindi ka malayang makapaglahad ng saloobin sa mga taong nakapaligid sa iyo.

Mainam na malaman mong ano man ang mukha ng pagsisinungaling ang iyong ginawa ang iyong kilos ay laging nakaakibat sa iyong desisyon o pag-iisip sa kung ano ang mali o tama. Ngunit laging tandaan, ang mali ay mananatiling mali kahit marami ang gumagawa habang ang tama ay mananatiling tama kahit kaunti lamang ang gumagawa.

Bilang magulang ay dapat mapaunlad ang kakayahang kumilala sa mga umiiral na paglabag ng kabataan sa katapatan nang sa ganoon ay makahanap ng angkop na paraan sa pagtuturo sa anak sa kahalagahan ng pagiging matapat.

Mahalaga din na makita ng kabataan ang mga paglabag sa katapatan upang mabigyan ang sarili ng pagkakataong mabago ang masamang kaugalian at makamtan ang tunay na kaligayahan.

Sa modyul na ito ay malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Nasusuri ang mga umiiral na paglabag ng mga kabataan sa katapatan.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Umiiral na Paglabag sa Katapatan

ESP8-Q4-MOD42

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment