Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Paggawa ng Mabuti sa Kapwa

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Isa sa dakilang pamana ng karunungan ng tao sa sanlibutan ay ang tinaguriang ‘The Golden Rule’ ni Confucius. Isinasaad nito na: “Gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin nila sa iyo”.

Tanggap at tinangkilik ng halos lahat ng tao ang ginintuang kaalamang ito; ano man ang lahi, paniniwala o ideolohiya. Patunay na tumatagos sa puso at damdamin nino man ang isinasaad nito.

Naranasan mo na bang gawin ito sa iyong kapwa? Ni minsan ba’y sumagi sa iyong isipan na dapat makailang beses munang iisipin bago gawin ang isang bagay sa iba?

Sa modyul na ito matututunan mo ang mga pamamaraan na maipakita ang kabutihan sa iyong kapwa. Lilinangin din ang kasanayang pampagkatuto na:

A. Nailalahad ang mga kabutihang ginawa niya sa kapwa.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Paggawa ng Mabuti sa Kapwa

ESP8-Q4-MOD41

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.