Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Katapatan sa Salita at Gawa

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa loob ng tahanan ay itinuro ng iyong mga magulang ang pagiging matapat at ang kahalagahan nito sa buhay. Ngunit kung hindi mo ito nagawa lalo na kung nagsisinungaling ka ay napagsasabihan ka o di kaya ay ganoon na lamang ang galit o di kaya ay napagsasabihan ka sa maling nagawa mo. Nais ng iyong magulang na mahubog ito sa iyo dahil ang pagiging matapat ang magiging daan na pagkatiwalaan at irespeto ka ng iyong kapwa. Ito rin ang paraan para ikaw ay maging mabuting tao.

Sa loob man ng paaralan ay madalas mong marinig ang “Honesty is the Best Policy”, madalas din itong makikita na nakasulat sa dingding ng silid-aralan at palagi din itong itinuro ng mga guro at maging ng mga nakatatanda sa iyo. Ngunit tama na ba ang iyong nalalaman tungkol dito?

Sa modyul na ito matututunan at maisasapuso mo ang kahalagahan ng katapatan at malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Naipapaliwanag ang pagiging tapat sa salita at gawa ay pagpapatunay ng pagkakaroon ng komitment sa katotohanan at ng mabuti/matatag na konsensya. May layunin itong maibigay sa kapwa ang nararapat para sa kanya, gabay ang diwa ng pagmamahal.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Katapatan sa Salita at Gawa

ESP8-Q4-MOD43

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.