Grade 7 Homeroom Guidance Module: The Better Me

Nagdulot ng napakaraming pagbabago sa pamumuhay ng bawat Pilipino ang pandemyang nararanasan ng buong mundo. Sa gitna nito, ang Department of Education ay kaisa ng inyong tahanan upang maipagpatuloy ang edukasyon ng lahat ng mag-aaral sa buong Pilipinas. Dalawa sa mga pamamaraang ito ang paghahanda ng Leaning Continuity Plan at ng Most Essential Learning Competencies (MELCs).

Sa taong ito, inihanda ang Homeroom Guidance During Crisis MELCs na naglalayong matulungan ang inyong mga anak upang maipagpatuloy ang pagkatuto sa kabila ng mga pagbabagong dulot ng pandemya. Ang Homeroom Guidance (HG) ay naglalayong maituro ang mga kasanayan sa buhay o life skills sa pamamagitan ng self-learning modules. Nakatuon ito sa tatlong mahahahalagang domeyn, ang academic, personal-social at career development. Binigyang-pokus sa Homeroom Guidance MELCs ang mga gawaing makatutulong sa lahat ng mga mag-aaral na magkaroon ng rasyunal na pag-iisip (rational thinking), malusog/maayos na pagkilos (healthy behavior) at positibong disposisyon (positive disposition) na higit na kailangan sa panahong ito.

Malaki ang gampanin ng mga magulang upang mapagtagumpayan ang mga gawaing nakalatag dito. Kakailanganin ng mag-aaral ang inyong patnubay at gabay sa modyul na ito. Kung kaya, hinihingi ng Kagawaran ang inyong suporta na makatutulong upang mapagtagumpayan ng mag-aaral ang mga hamon sa buhay, maisakatuparan ang mga inaasahang gawain at higit sa lahat, matutuhan ang mga kasanayan sa buhay na kailangan nilang taglayin sa yugtong ito.

Introductory Message

For the learner:

This module is designed to help you know more about self-discipline and the ways to be a good citizen. It also presents your rights as a child and the rights of the people around you. It aims to improve the way you deal with others at home and in your community. There are activities that will help you to recall and know the rights of a child, self-discipline and respecting the rights of others. You will also learn how to interact with others and know the limitation of your rights. You will write the activities in a journal notebook or a piece of paper to be submitted to your adviser which will be included in your portfolio. Enjoy learning and doing your activities even in the midst of this Covid-19 pandemic.

The module has six interactive activities for you to follow, namely:

Let’s Try This – which will help you to get ready to learn;

Let’s Explore This – which will guide you towards what you need to learn;

Keep in Mind – which will give you the lessons that you need to learn and understand;

You Can Do It – which will help you apply the lessons learned in daily activities;

What I Have learned – which will test and evaluate your learning; and

Share Your Thoughts and Feelings – which will help you express your thoughts, opinions and feelings.

Make sure to read, think, follow, and enjoy every task that you are asked to do.

Have fun! Stay safe and healthy!

Grade 7 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 2: The Better Me

HG-G7-Q1-Module-2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment