Grade 7 Homeroom Guidance Module: My Study Plan, My Guide

Nagdulot ng napakaraming pagbabago sa pamumuhay ng bawat Pilipino ang pandemyang nararanasan ng buong mundo. Sa gitna nito, ang Department of Education ay kaisa ng inyong tahanan upang maipagpatuloy ang edukasyon ng lahat ng mag-aaral sa buong Pilipinas. Dalawa sa mga pamamaraang ito ang paghahanda ng Leaning Continuity Plan at ng Most Essential Learning Competencies (MELCs).

Sa taong ito, inihanda ang Homeroom Guidance During Crisis MELCs na naglalayong matulungan ang inyong mga anak upang maipagpatuloy ang pagkatuto sa kabila ng mga pagbabagong dulot ng pandemya. Ang Homeroom Guidance (HG) ay naglalayong maituro ang mga kasanayan sa buhay o life skills sa pamamagitan ng self-learning modules. Nakatuon ito sa tatlong mahahahalagang domeyn—ang academic, personal-social at career development. Binigyang-pokus sa Homeroom Guidance MELCs ang mga gawaing makatutulong sa lahat ng mga mag-aaral na magkaroon ng Rasyunal na Pag-iisip (Rational Thinking), Malusog/Maayos na Pagkilos (Healthy Behavior) at Positibong Disposisyon (Positive Disposition) na higit na kailangan sa panahong ito.

Malaki ang gampanin ng mga magulang upang mapagtagumpayan ang mga gawaing nakalatag dito. Kakailanganin ng mag-aaral ang inyong patnubay at gabay sa modyul na ito. Kung kaya, hinihingi ng DepEd ang inyong suporta na makatutulong upang mapagtagumpayan ng mag-aaral ang mga hamon sa buhay, maisakatuparan ang mga inaasahang gawain at higit sa lahat, matutuhan ang mga kasanayan sa buhay na kailangan nilang taglayin sa yugtong ito.

Introductory Message

For the learner:

This module is designed to help you identify the methods of effective study habits toward lifelong learning and to share knowledge, skills, and positive attitude helpful in lifelong learning. It is composed of two parts, one part for week one and one part for week two. There are activities that will help you value the small steps in strengthening good habits in your everyday life. You will also learn to value time and diligence. You work will to be submitted to your adviser which will be included in your portfolio. Enjoy learning and doing your activities even in the midst of this Covid-19 Pandemic.

The module comprises six interactive activities for you to follow, namely:

Let’s Try This – which will help you to get ready to learn;

Let’s Explore This – which will guide you towards what you need to learn; Keep in Mind – which will give you the lessons that you need to learn and understand; You Can Do It – which will help you apply the lessons learned in daily activities; What I Have learned – which will test and evaluate your learning;

Share Your Thoughts and Feelings – which will help you express your thoughts, opinions and feelings.

Make sure to read, think, follow, and enjoy every task that you are asked to do.

Have fun! Stay safe and healthy!

Grade 7 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 1: My Study Plan, My Guide

HG-G7-Q1-Module-1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment