Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Salik sa Pagpili ng Kursong Akademiko o Teknikal Bokasyonal o Negosyo

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang bawat isa sa atin ay natatangi sapagkat nilikha tayo ng Diyos na may iba’t ibang kakayahan at kalakasan. May mga potensiyal tayo na kaloob sa atin at kailangan lamang hasain at linangin upang maging ganap ang ating pagkatao at makatulong sa ating kapuwa at maging sa lipunan na ating ginagalawan. Maaaring sa simula ay mahirapan tayong tuklasin ang ating kakayahan at potensiyal ngunit sa patuloy na paghuhubog at paglalapat ng ating pagpapahalaga ay maisasakatuparan natin ito. Bakit natin ito gagawin? Sapagkat ang bawat nilalang ay may tungkulin na tuklasin kung ano ang bigay na kakayahan at potensiyal sa kanya kaya gamitin natin ang mga paraang makatutulong para matuklasan ang mga ito.

Halina’t tuklasin at pagyamanin ang ating kaisipan. Ano nga ba ang mga panloob na salik na nakaiimpluwensiya sa paghubog ng ating mga pagpapahalaga?

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

1. Nakapagtatakda ng malinaw at makatotohanang mithiin upang magkaroon ng tamang direksiyon sa buhay at matupad ang mga pangarap, maging ang pagsasaalang-alang sa mga:

a. Sariling kalakasan at kahinaan at pagbalangkas ng mga hakbang upang magamit ang mga kalakasan sa ikabubuti at malagpasan ang mga
kahinaan.

b. Pagtanggap ng kawalan o kakulangan sa mga personal na salik na kailangan sa pinaplanong kursong akademiko o teknikal-boksayonal, negosyo o hanapbuhay.

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Salik sa Pagpili ng Kursong Akademiko o Teknikal Bokasyonal o Negosyo

ESP7-Q3-MODYUL8

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment