Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pagtatakda ng Career Plan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ano ang iyong binabalak na gawin pagkatapos ng Junior High School? Ng Senior High School? Binabalak mo bang mag-aral sa kolehiyo? Nais mo bang magnegosyo? Magtrabaho? Anuman ang iyong pina-plano sa hinaharap, isa sa pinakamabuting hakbang na iyong gagawin ay ang magtapos ng pag-aaral nang sa gayon ay magkaroon ka ng pagkakataon na makakuha ng maayos na hanapbuhay o makapagpundar ng iyong sariling negosyo.

Sa modyul na ito ay iyong mababatid ang kahalagahan ng pagtatapos ng pagaaral. Bilang isang mag-aaral, kasapi ng pamilya at ng iyong komunidad, nararapat na iyong isinasaisip at isinapuso ang maitaguyod ang iyong sarili na makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng makabuluhan, maligaya at maayos na buhay.

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

1. Nakikilala na ang mga pangarap ang batayan ng mga pagpupunyagi tungo sa makabuluhan at maligayang buhay sa aspetong: Pagkilala sa (a) mga kahalagahan ng pag-aaral bilang paghahanda sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay at (b) mga hakbang sa paggawa ng Career Plan.

a. Nasusuri ang kahalagahan ng pag-aaral bilang paghahanda sa paghahanapbuhay o pagtatayo ng negosyo.

b. Naiisa- isa ang mga hakbang sa paggawa ng Career Plan bilang paghahanda sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay.

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Pagtatakda ng Career Plan

ESP7-Q3-MODYUL7

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pagtatakda ng Career Plan”

Leave a Comment