Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pagtutugma ng mga Personal na Salik Para sa Pinaplanong Kurso

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Naisagawa mo ba ang pagbuo ng Personal na Pahayag ng Misyon ng iyong buhay batay sa iyong napag-aralang mga hakbang sa mabuting pagpapasiya?

Binabati kita!!! Lubhang napakahalaga ang nagawa mong Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay o “Personal Mission Statement” sa dahilang alam mo na ang gusto mong mangyari sa iyong buhay. Sa madaling salita, may direksyon na ang iyong buhay ayon sa iyong kagustuhan.

Hindi ka na mahihirapan para sa mahahalagang pagpapasiya sa iyong buhay. Ang iyong “Personal Mission Statement” ay ang pagtatakda ng malinaw at makatotohanang mithiin na gabay sa iyong tamang pagpapasiya upang makamit ang tamang direksiyon at matupad ang mga pangarap mo sa iyong buhay.

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

1. Naipaliliwanag na mahalaga ang;

a. pagtatakda ng malinaw at makatotohanang mithiin dahil ito ay nagsisilbing gabay sa tamang pagpapasiya upang magkaroon ng tamang direksyon sa buhay at matupad ang mga pangarap;

b. pagtutugma ng mga personal na salik at mga kailanganin (requirements) sa pinaplanong kursong akademiko o teknikal-bokasyonal, sining o isports, negosyo o hanapbuhay upang maging produktibo at makibahagi sa pagunlad ng ekonomiya ng bansa;

c. pag-aaral dito ay naglilinang ang mga kasanayan, pagpapahalaga, talento at mga kakayahang makatutulong, sa pagtatagumpay sa pinaplanong buhay, negosyo o hanapbuhay.

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Pagtutugma ng mga Personal na Salik Para sa Pinaplanong Kurso

ESP7-Q3-MODYUL9

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment