Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pagsasagawa ng Plano Para Sa Minimithing Kurso o Karera

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa nakaraang modyul at mga gawain ay naipaliwanag mo ang kahalagahan ng pagtutugma sa mga personal na salik at mga kakailanganin (requirements) sa kurso/track o karera na nais mong tunguhin sa hinaharap. Matagumpay mo ring naisagawa ang pagtatakda ng iyong mga mithiin o Goal Setting at Action Plan para sa mga ito. Binabati kita!

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

1. Naisasagawa ang paglalapat ng pansariling plano sa pagtupad ng mga minimithing kursong akademiko o teknikal-bokasyonal, negosyo o hanapbuhay batay sa pamantayan sa pagbuo ng Career Plan gamit ang Goal Setting at Action Planning Chart (Curriculum Guide– Learning Competencies).

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Pagsasagawa ng Plano Para Sa Minimithing Kurso o Karera

ESP7-Q3-MODYUL10

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment