Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Kaugnayan ng Pagpapahalaga at Birtud

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang patuloy na pagpapahalaga at pagpapalawig ng birtud na naaayon sa mga gawi na dapat mong linangin ay isang pagpapatunay na yumayabong ang kabutihang taglay na dapat mayroon ang isang tao. Ang kabutihang asal at ang kagandahangloob ang siyang sukatan ng katiyakan na lahat ng indibiduwal ay may kani-kaniyang gawing taglay. Maging ang pinakamasamang tao ay may taglay ring kabutihan, gaano man kabigat ang kaniyang kasalanang nagawa. Tao tayong nilalang ng Diyos na kaniyang kawangis. At bilang anak ng Diyos, nararapat na gawin natin kung ano ang
nararapat at naaayon sa Kaniyang kalooban, upang maging ganap at kasiya-siya ang ating pamumuhay sa lipunang ating ginagalawan.

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

a. Napatutunayan na ang paulit-ulit na pagsasabuhay ng mga mabuting gawi batay sa mga moral na pagpapahalaga ay patungo sa paghubog ng mga birtud (acquired virtues).

b. Naisasagawa ang pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga at birtud na magpapaunlad ng kaniyang buhay bilang nagdadalaga/ nagbibinata.

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Kaugnayan ng Pagpapahalaga at Birtud

ESP7-Q3-MODYUL2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment