Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Kaugnayan ng Pagpapahalaga at Birtud

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang bawat tao ay may kani-kaniyang katangiang taglay. Sa paglipas ng panahon, natutukoy natin ang ating kalikasan bilang tao at ang mga kaakibat na tungkulin na dapat nating gampanan sa ating sarili, pamilya at lipunan. Ang ating mga natatanging katangian bilang isang indibidwal ay patuloy nating pinagyayaman at sa kalaunan ay natututuhan natin mamuhay ng may dignidad at pagmamalasakit sa ating kapwa. Upang maging isang mabuting indibidwal kinakailangan nating matukoy kung ano ang itinuturing nating mahalaga sa ating buhay nang sa gayon ay magsilbi itong batayan ng ating mabuting pamumuhay. Mula sa isang batang walang alam ay nahuhubog tayo sa isang konkretong indibidwal na siyang nagtatakda ng nararapat nating gawin. Kinakailangang isabuhay ang tamang gawi upang maging isang mabuting nilalang at kabahagi ng ating lipunan. Ikaw bilang isang tao ay nararapat maging kaakibat ng lipunan at maging ng ating pamahalaan para sa kapayapaan at kaunlaran ng bayan. Upang mapagtibay ang pundasyon ng pagiging isang indibidwal, kinakailangang magkaugnay ang birtud mo bilang tao at ang lahat ng pinapahalagahan mo.

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

  • Nakikilala ang pagkakaiba at pagkakaugnay ng birtud at pagpapahalaga at kung paano naisasabuhay sa pang araw-araw na pamumuhay.
  • Natutukoy ang mga birtud at pagpapahalaga na isasabuhay at ang mga tiyak na kilos na ilalapat sa pagsasabuhay ng mga ito upang maging isang tiyak na kabahagi ng lipunan.

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Kaugnayan ng Pagpapahalaga at Birtud

ESP7-Q3-MODYUL1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment