Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Hirarkiya ng Pagpapahalaga

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Bilang nagbibinata o nagdadalaga ay marami ka nang pinahahalagahan. Kabilang dito ang pamilya, kaibigan, pag-aaral at marami pang iba. Sa panahong nagbabago ang ating mga prayoridad dulot ng pagbabago sa ating katangiang pampisikal at emosyonal, nararapat na pagtuunan ng pansin ang ating mga pinahahalagahan. Sa yugtong ito, nararapat na matutunan mong pahalagahan ang mga bagay na makatutulong at makabubuti sa iyo.

Ano nga ba ang pagpapahalaga? Ano ang iyong mga pinahahalagahan? Sa iyong palagay, tama ba ang iyong mga pinahahalagahan? Ito ang mga katanungang magdadala sa iyo sa malalim na pag-iisip: tama nga bang higit na bigyan ng halaga ang pera kaysa sa pamilya? ang sarili kaysa sa kapuwa? ang kapuwa kaysa sa Diyos?

LAYUNIN

Sa araling ito inaasahan na:

  • Natutukoy ang iba’t ibang antas ng pagpapahalaga at ang mga halimbawa ng mga ito.
  • Nakagagawa ng hagdan ng sariling pagpapahalaga batay sa Hirarkiya ng mga Pagpapahalaga ni Max Scheler.

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Hirarkiya ng Pagpapahalaga

ESP7-Q3-MODYUL3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment