Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Hirarkiya ng Pagpapahalaga

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Bakit ko kailangang piliin ang mas mataas na antas ng pagpapahalaga? Ano ang maganda na maaari nitong maidulot para sa akin? Ang mga pinahahalagahan ko ba ngayon ay makaaapekto sa kung ano ang maaaring maging kinabukasan ko? Ito at marami pang mga katanungan ang madalas kinahaharap ng mga nagbibinata/nagdadalagang katulad mo. Sa modyul na
ito ay matutuklasan mo ang inaasam mong mga kasagutan.

LAYUNIN

Sa araling ito inaasahan na:

  • Napatutunayang ang piniling uri ng pagpapahalaga batay sa hirarkiya ng mga pagpapahalaga ay gabay sa makatotohanang pag-unlad ng ating pagkatao.

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Hirarkiya ng Pagpapahalaga

ESP7-Q3-MODYUL4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment