Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Hirarkiya ng Pagpapahalaga

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ngayong naabot mo na ang bahaging ito ng modyul ay natitiyak kong nauunawaan mo na ang kahalagahan ng wastong pagtukoy ng pinahahalagahan batay sa antas ng hirarkiya ni Max Scheler. Ang tanging tanong na lamang ngayon ay kung paano mo mas mapatataas pa ang antas ng iyong pagpapahalaga. Nasa tama ka bang landas tungo sa layunin mo na makabuluhang pag-unlad ng iyong pagkatao? Bilang nagbibinata o nagdadalaga, ano-ano pa ang maaari mong gawin upang mas mapalawak pa ang iyong mga kaalaman hinggil sa paksang ating tinatalakay?

LAYUNIN

Sa araling ito inaasahan na:

  • Naisasagawa ang paglalapat ng mga tiyak na hakbang upang mapataas ang antas ng iyong mga pagpapahalaga.

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Hirarkiya ng Pagpapahalaga

ESP7-Q3-MODYUL5

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Hirarkiya ng Pagpapahalaga”

Leave a Comment