Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Isip at Kilos-Loob

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Alam mo ba na ang tao ay natatangi? Nilikha ng Diyos ang tao na kakaiba sa mga hayop at halaman. Ang repleksyon ng Diyos ay tinataglay ng bawat tao dahil nilikha tayo ayon sa Kanyang wangis. Ang tao ang pinakamataas na uri ng nilalang dito sa mundo. Hindi maaaring ipantay sa tao ang anomang nilalang na may buhay, kabilang ang mga hayop at mga halaman. Kaya espesyal na nilalang ang tao.

Sa modyul na ito, matutuklasan mo ang tungkol dito. Ano ba ang tinataglay ng tao na wala sa ibang nilalang? Ano ba ang nagpapabukod-tangi sa tao? Bakit nasabing espesyal ang tao? Iilan lamang iyan sa mga tanong na marahil pinagiisipan mo. Kaya’t halika, unawain mo kung bakit bukod-tangi ang tao. Basahin at pag-aralan ang modyul na ito at sagutin ang mahalagang tanong na: Ano ang nagpapabukod-tangi sa tao?

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, pag-unawa, at paglalapat:

1. Natutukoy ang mga katangian, gamit, tunguhin ng isip at kilos-loob;

2. Nasusuri ang isang pasiyang ginawa batay sa gamit, tunguhin ng isip at kilos-loob;

3. Naipaliliwanag na ang isip at kilos-loob ang nagpapabukod-tangi sa tao, kaya ang kaniyang mga pagpapasiya ay dapat patungo sa katotohanan at kabutihan;

4. Naisasagawa ang pagbuo ng angkop na pagpapasiya at kilos tungo sa katotohanan at kabutihan gamit ang isip at kilos-loob.

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Isip at Kilos-Loob

ESP7_Q2_Mod1_Isip-at-Kilos-Loob_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Isip at Kilos-Loob”

Leave a Comment