How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Ang Konsensya at ang Likas na Batas Moral

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Sa Modyul 1, natutuhan mo na dapat gamitin ang isip para sa pagtuklas ng mga kaalaman na ayon sa katotohanan upang makapili ang kilos-loob ng mga kilos na mabuti. Sa modyul na ito naman, pag-aaralan mo ang kilos ng isip at kilos-loob sa pagbuo ng pasiya. Ano ang kilos ng isip na maghusga kung ano ang mabuti at masama sa isang sitwasiyon? Ano naman ang gagabay sa isip upang piliin nito ang pasiya o kilos na mabuti? Paano dapat kumilos ang isip tungo sa katotohanan at paano dapat kumilos ang kilos-loob tungo sa kabutihan?

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

1. Nakikilala na natatangi sa tao ang Likas na Batas Moral dahil ang pagtungo sa kabutihan ay may kamalayan at kalayaan. Ang unang prinsipyo nito ay likas sa tao na dapat gawin ang mabuti at iwasan ang masama.

2. Nailalapat ang wastong paraan upang baguhin ang mga pasya at kilos na taliwas sa unang prinsipyo ng Likas na Batas Moral.

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Ang Konsensya at ang Likas na Batas Moral

EsP7_Q2_Mod2_Ang-Konsensya-at-ang-Likas-na-Batas-Moral_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment