Grade 6 Filipino Modyul: Sanhi at Bunga/ Problema at Solusyon at Dayagram, Tsart, Mapa, at Grap

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kumusta ka mag-aaral?

Ayos lang ba kayo sa inyong komunidad? Ano ba ang mga pangyayaring naganap kamakailan lamang sa inyong lugar? Ano ba ang mga dahilan bakit nangyari ito? Ano ba ang naging epekto nito sa ating buhay?

Ang isang pangyayari ay may pinagmulan o dahilan at may kinalalabasan at maaari itong maipakita sa pamamagitan ng pag-uugnayugnay ng mga ito sa isang dayagram.

Ano ang tinatawag na dayagram, tsart, mapa, o grap? Ano ang kahalagahan ng mga ito? Tatalakayin natin ang mga ito sa ating aralin. Ang modyul na ito ay sadyang inihanda upang mapadali ang pag-unawa mo sa mga ito bilang mga pantulong sa pagkalap ng mga impormasyon at matuto.

Sa pagtatapos mo ng modyul na ito, inaasahan kang:

  • nakagagawa ng dayagram ng ugnayang sanhi at bunga ng mga pangyayari/problema at solusyon at
  • nakapagtatanong tungkol sa impormasyong inilalahad sa dayagram, tsart, mapa, at graph.

Grade 6 Filipino Ikaapat na Markahan Modyul: Sanhi at Bunga/ Problema at Solusyon at Dayagram, Tsart, Mapa, at Grap

FIL6-Q4-MOD4

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment