Grade 6 Filipino Modyul: Pagsulat ng Ulat, Balitang PangIsports, Liham sa Editor, at Iskrip ng Balitang Panradyo at Teleradyo

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kumusta na? Ano ang pinakahuling balita sa inyong lugar? Paano ba naipaaabot ang mga pangyayari o balita sa ibang tao?

Maraming paraan upang maipapaabot ang balita sa ibang tao tulad ng ulat sa mga pahayagan, radyo, telebisyon, at ngayon, sa social media.

Oras–oras may nangyayari sa paligid natin. Minsan ay nakasasaksi at nakaririnig tayo ng mga kakaibang pangyayari, masama man o mabuti. May mga balitang nakakikilig o kapana-panabik lalo na kung ang balita ay tungkol sa idolo mo sa larangan ng isports o iba pa. Sa pagiging mulat sa mga pangyayari sa lipunan at sa pagnanais na maging aktibong mamamayan, makatutulong kung may kaalaman ka tungkol sa mahusay na pagbabalita.

Sa araling ito, tatalakayin natin ang pagsulat ng ulat at balitang pang-isports. Makatutulong kung pagbubutihin mo ang paggawa sa mga gawaing nakahanda rito. Inihanda ang mga ito upang hasain ang iyong kakayahan sa pagsulat ng ulat at balitang pang-isports na maaari mong magamit sa anumang kahingian ng panahon.

Sa pagtatapos mo ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang:

  • nakasusulat ng ulat at balitang pang-isport.

Grade 6 Filipino Ikaapat na Markahan Modyul: Pagsulat ng Ulat, Balitang PangIsports, Liham sa Editor, at Iskrip ng Balitang Panradyo at Teleradyo

FIL6-Q4-MOD5

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment