Grade 6 Filipino Modyul: Iba’t Ibang Uri ng Pelikula Kathang-isip at Di-kathang-isip na Teksto (Piksiyon at Di-Piksiyon)

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kumusta ka? Ano ang naging libangan mo ngayong may pandemya?

Sa marami, naging libangan nila ang panonood ng pelikula o pagbabasa ng iba’t ibang uri ng kuwento.

Ang kuwento ay maaaring makapagbigay-aliw at magbigayimpormasyon na maaaring maging batayan ng pagkatuto.

May mga kuwento tayong nababasa na makatotohanan, iyong batay sa totoong buhay. May mga kuwento ring kathang-isip lamang na batay sa guniguni o imahinasyon ng nagsusulat.

Ang iba’t ibang uri ng pelikula tulad ng drama, aksiyon, historikal, animasyon, katatakutan, musikal, komedya, romansa, epiko, pantasya, at iba pa ay nagbibigay ng mahahalagang impormasyon, sining, aral, at ideya na magagamit sa pang-araw-araw na gawain.

Sa pagtatapos mo ng modyul na ito, inaasahang:

  • nasusuri mo ang pagkakaiba ng kathang-isip at di-kathang-isip na teksto (fiction at non-fiction); at
  • napaghahambing-hambing mo ang iba’t ibang uri ng pelikula.

Grade 6 Filipino Ikaapat na Markahan Modyul: Iba’t Ibang Uri ng Pelikula Kathang-isip at Di-kathang-isip na Teksto (Piksiyon at Di-Piksiyon)

FIL6-Q4-MOD3

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment