Grade 6 Filipino Modyul: Paglalarawan sa Tauhan at Tagpuan sa Kuwentong Binasa

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang modyul na ito ay isinulat at isinaalangalang ang iyong kakayahan. Tiyak kong lalawak ang iyong kaalaman at mapupukaw ang iyong damdamin
at kaisipan sa paglalarawan ng tauhan at tagpuan sa binasang kuwento.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang;

  • nakasasagot sa mga tanong tungkol sa kuwento;
  • nailalarawan ang tauhan batay sa damdamin nito at tagpuan sa binasang kwento.

Grade 6 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Paglalarawan sa Tauhan at Tagpuan sa Kuwentong Binasa

Filipino6_Q2_Mod7_Paglalarawan-sa-Tauhan-at-Tagpuan-sa-Kuwentong-Binasa_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment