Grade 6 Filipino Modyul: Wastong Gamit ng Kayarian at Kailanan ng Pang-uri sa Paglalarawan sa Iba’t Ibang Sitwasyon

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang modyul na ito ay dinisenyo at sinulat na isinaalang-alang ang iyong
kakayahan. Ang mga wikang ginamit ay ayon sa antas ng iyong pang-unawa, at ang aralin ay inihanay batay sa pamantayan ng kagawaran. Kaya huwag kang mag-aalala, natitiyak kong magtatagumpay ka.

Pagkatapos ng aralin ay inaasahan na taglay mo na ang kasanayang:

  • nagagamit nang wasto ang kayarian at kailanan ng pang-uri sa paglalarawan sa iba’t ibang sitwasyon.

Grade 6 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Wastong Gamit ng Kayarian at Kailanan ng Pang-uri sa Paglalarawan sa Iba’t Ibang Sitwasyon

Filipino6_Q2_Mod6_Wastong-Gamit-ng-Kayarian-at-Kailanan-ng-Pang-uri-sa-Paglalarawan-sa-Ibat-Ibang-Sitwasyon_V2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment