Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pagkamalikhain, Susi sa Pag-unlad sa Bansa

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang modyul na ito ay dinesenyo at ginawa para sa iyo. Tutulungan ka nitong madiskubre at pag-aralan ang kahalagahan ng pagiging malikhain sa paggawa tungo sa pagsulong at pag-unlad ng bansa.

Sa bawat araw na pamumuhay natin, kailangan nating maging malikhain upang mapagtagumpayan ang bawat hamon ng buhay. Ngunit ano nga ba ang pagkamalikhain? Ano ano ba ang katangian ng isang tao upang siya ay matatawag na malikhain?

Sa pagkakataong ito, nararapat na malaman mo ito upang matutuhan mo rin ang pagiging malikhain na siyang magdadala sa iyo sa tagumpay at malampasan ang bawat hamon ng buhay.

Sa katapusan ng modyul na ito, inaasahang masagot mo ang tanong: Paano mo maipapakita ang pagkamalikhain sa mga gawain o proyekto?

Pagkatapos ng modyul na ito, inaasahang maipakikita ang pagiging malikhain sa paggawa ng anumang proyekto na makatutulong at magsisilbing inspirasyon tungo sa pagsulong at pag-unlad ng bansa.

Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Pagkamalikhain, Susi sa Pag-unlad sa Bansa

ESP6-Q3-MODYUL5

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pagkamalikhain, Susi sa Pag-unlad sa Bansa”

  1. Hi, can i download the soft copy of ESP 6 modules for quarter 3 please for my reference during my class discussion. Thank you po!

    Reply

Leave a Comment