Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Kalidad ng Aking Gawain, Kaya Kong Ipagmalaki

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ano ang inaasahang maipamamalas mo?

Ano ang mga gawain na kaya mong ipagmalaki?

Ang etiko sa paggawa ay isang puhunan sa pag-angat sa buhay. Sa lahat ng iyong mga gawain sa anumang produkto o serbisyo, kailangan isagawa natin ang mga ito nang may tiyaga, pagkamalikhain, pagmamahal, disiplina sa sarili, at higit sa lahat may hangaring makasunod sa mga panuto o pamantayan sa pag-angat sa kalidad ng produkto o serbisyo. Sa ganitong paraan maaari mong maipagmalaki kahit kanino ang anumang natapos na gawain na naaayon sa mataas na kalidad.

Ang lahat na mga gawain, serbisyo, o produkto ay maaari mong maipagmalaki kahit kanino. Upang lubos na maipagmalaki ang mga ito napakarami mong dapat maunawaan tungkol dito.

a. Sa modyul na ito, inaasahang maipagmamalaki ang anumang natapos na gawain na nakasusunod sa pamantayan at kalidad.

Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Kalidad ng Aking Gawain, Kaya Kong Ipagmalaki

ESP6-Q3-MODYUL4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Kalidad ng Aking Gawain, Kaya Kong Ipagmalaki”

Leave a Comment