Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Mga Batas Pambansa at Pandaigdigan: Tuparin at Isakilos

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang modyul na ito ay dinesenyo at ginawa para sa iyo. Tutulungan ka nitong madiskubre at pag-aralan ang mga karaniwang batas ng ating bansa.

Tatalakayin dito ang aralin tungkol sa mga batas para sa kaligtasan at lumalahok sa mga kampanya at programa para sa pagpapatupad ng batas upang mapanatili ang kapayapaan.

Pagkatapos ng modyul na ito ikaw ay inaasahan na maisasakilos ang pagtupad sa mga batas pambansa at pandaigdigan.

11. Naisasakilos ang pagtupad sa mga batas pambansa at pandaigdigan:

11.1 pagtupad sa mga batas para sa kaligtasan sa daan; pangkalusugan; pangkapaligiran; pag-abuso sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot;

11.2 lumalahok sa mga kampanya at programa para sa pagpapatupad ng batas tulad ng pagbabawal sa paninigarilyo, pananakit sa hayop, at iba pa;

11.3 tumutulong sa makakayanang paraan ng pagpapanatili ng kapayapaan.

Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Mga Batas Pambansa at Pandaigdigan: Tuparin at Isakilos

ESP6-Q3-MODYUL6

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment