Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pagiging Matapat

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang modyul na ito ay magtuturo sa iyo ng mga hakbang kung paano maging responsable sa kapuwa sa pamamagitan ng pagiging matapat. Matututuhan mo rin sa modyul na ito ang mga kahalagahan ng pagiging matapat at ang mga di-kanaisnais na mga pangyayari dulot ng pagiging sinungaling. Sa araling ito, ikaw ay magkakaroon ng pagkakataon na patunayan ang iyong pagiging matapat ayon sa mga positibong sagot sa mga tanong.

At sa bandang huli, inaasahang masagot mo ang tanong: Paano mo mapatutunayan na ikaw ay matapat?

Sa modyul na ito, inaasahang malilinang ang sumusunod na mga kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

1. Naipakikita ang kahalagahan ng pagiging responsable sa kapwa sa pamamagitan ng pagiging matapat (MELC #4.3)

2. Naipapaliwanag ang epekto ng pagiging matapat.

3. Napahahalagahan ang pagiging responsable sa kapuwa sa pamamagitan ng pagiging matapat.

4. Naisasagawa ang pagiging matapat bilang tanda ng pagiging responsable.

Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Pagiging Matapat

EsP6_Q2_Mod3_Pagiging-Matapat

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment