Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pagpapakita Ng Paggalang Sa Ideya o Suhestiyon Ng Kapuwa

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa modyul na ito ay matututuhan mo ang mga paraan ng paggalang sa ideya o suhestiyon ng iba. Maisasagawa mo ang mga tamang hakbang sa pagsang-ayon sa pasiya o desisyon kung ito’y nakabubuti sa sarili at sa lahat sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong sa modyul na ito. Masusuri mo rin sa modyul na ito ang mga sitwasyon o pangyayari na nagpapakita ng paggalang sa ideya o suhestiyon ng iba at kung paano mo ito mapahahalagahan.

At sa bandang huli, inaasahan na masagot mo ang tanong: Paano mo maipakikita ang paggalang sa ideya o suhestiyon ng iba?

Sa modyul na ito, inaasahan din na malilinang ang sumusunod na mga kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

1. Nakikilala ang mga paraan ng paggalang sa ideya o suhestiyon ng kapuwa.

2. Natutukoy ang mga pangyayari o sitwasyon na nangangailangan ng paggalang sa ideya o suhestiyon ng kapuwa para sa ikabubuti ng sarili at ng lahat.

3. Nasususri ang mga ideya o suhestiyon ng kapuwa kung ito ay nakabubuti o nakasasama.

4. Napahahalagahan at naipakikita ang paggalang sa ideya o suhestiyon ng kapuwa.

Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Pagpapakita Ng Paggalang Sa Ideya o Suhestiyon Ng Kapuwa

EsP6_Q2_Mod4_Pagpapakita-Ng-Paggalang-Sa-Ideya-o-Suhestiyon-Ng-Kapuwa

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.