Grade 6 AralingPanlipunan Modyul: Pagbibigay ng Konklusyon sa Pagtugon ng mga Pangulo sa Suliraning Kinaharap ng Bansa Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Binabati kita sa pagtapos mo ng mga aralin tungkol sa mga patakaran at programa ng iba’t ibang Pangulo ng Pilipinas sa Ikatlong Republika. Nagustuhan mo ba ang kanilang mga patakaran at programa? Alin sa mga ito ang maihahambing mo sa mga patakaran at programa ng kasalukuyang administrasyon? Kung kayo ay sakaling mapili bilang Pangulo ng Pilipinas anu-anong patakaran at programa ang iyong ipapatupad at bakit?

Sa modyul na ito, ay bibigyan na natin ng konlusyon at pagpapahalaga ang mga patakaran at programa ng iba’t ibang Pangulo ng Pilipinas sa Ikatlong Republika.

Pagkaraang masunod ang lahat ng gawain ay inaasahang magagawa mo na ang sumusunod:

  • natatalakay ang mga programang ipinatupad ng iba’t ibang administrasyon sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972;
  • napahahalagahan ang pamamahala ng mga naging pangulo ng bansa mula 1946 hanggang 1972;
  • nakabubuo ng konklusyon tungkol sa pamamahala ng mga nasabing pangulo.

Grade 6 AralingPanlipunan Ikatlong Markahan Modyul: Pagbibigay ng Konklusyon sa Pagtugon ng mga Pangulo sa Suliraning Kinaharap ng Bansa Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig

AP6-Q3-MODYUL5

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment