Grade 6 Araling Panlipunan Modyul: Pagtatanggol ng mga Pilipino sa Pambansang Interes

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kalayaan. Maraming buhay ang nabuwis at dugong dumanak para lamang ito ay makamtan. Bakit kaya mahalaga ang kalayaan ng isang bansa? Gaano nga ba ito nakakaapekto sa ating buong pagkatao at sariling pagkakakilanlan? Kaya mo din bang gawin ang lahat ng iyong makakaya upang pangalagaan ang ating kalayaan?

Sa aralin na ito, ay uunawain natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng soberanya sa pagpapanatili ng kalayaan ng isang bansa.

Bibigyang konklusyon rin natin na ang isang bansang malaya ay may soberanya.

Gayunman ay ipapaliwanag natin at bibigyang halaga ang panloob na soberanya (internal sovereignty) ng bansa at panlabas na soberanya (external sovereignty) ng bansa at ang mga karapatang tinatamasa ng isang malayang bansa.

Tatalakayin din natin ang pagtatanggolng mga mamamayan sa Kalayaan at hangganan ng teritoryo ng bansa.

Ang modyul na ito ay binubuo ng mga sumsuonod na aralin

  • Aralin 1 – Pagtatanggol ng mga Pilipino sa Pambansang Interes
  • Aralin 2 – Pagtatangol ng mga Mamamayan sa Kalayaan at Hangganan ng Teritoryo ng Bansa.

Handa ka na ba?

Halika ka na, magsimula na tayo!

Grade 6 Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul: Pagtatanggol ng mga Pilipino sa Pambansang Interes

AP6-Q3-MODYUL6

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

3 thoughts on “Grade 6 Araling Panlipunan Modyul: Pagtatanggol ng mga Pilipino sa Pambansang Interes”

Leave a Comment