Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 5 Physical Education Modyul: Polka sa Nayon

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang modyul na ito ay dinisenyo at isinulat bilang pagsasaalang-alang ng antas ng iyong kaalaman at kakayahang matuto ng mga kasanayan na nakapaloob sa modyul na ito. Saklaw nito ang pamamaraan at kasanayan sa pagsayaw ng Polka sa Nayon na maaaring magamit mo sa pang-araw-araw at iba pang sitwasyon sa pagaaral.

Ang mga aralin ng modyul na ito ay mga likas na pagkilos ng katawan na inayos batay sa mga bagay na dapat mong matutuhan upang makatulong sa pagpapaunlad o pagpapanatili ng magandang fitness ng iyong katawan bilang isang mag-aaral.

Nakatuon and modyul na ito sa apat na mga aralin:

  • Aralin 1 – Introduksiyon sa Katutubong Sayaw: Polka sa Nayon
  • Aralin 2 – Polka sa Nayon: Mga Hakbang Pansayaw. Ating Alamin!
  • Aralin 3 – Polka sa Nayon: Halina’t Sayawin!
  • Aralin 4 – Polka sa Nayon: Pagyamanin Natin!

Sa pagtatapos ng modyul na ito, ang mag-aaral ay inaasahan na malinang ang Most Essential Learning Competency na:

1. explains the nature/background of the dance Polka sa Nayon;

2. executes the different skills involved in the dance; at

3. recognizes the value of participation in physical activities.

Grade 5 Physical Education Ikaapat na Markahan Modyul: Polka sa Nayon

PE5-Q4-MOD1

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.