Grade 5 Music Modyul: Paggamit ng Triyada Mayor

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang mga Pilipino ay likas na nakahiligan ang pagkanta. Kasama na sa kultura ng mga Pilipino ang musika sa anumang aspekto ng buhay.

Mula rito, magandang may saliw ang isang awitin kung ito ay kinakanta. Ang bawat nota ay maaaring pagsama-samahin at pagsabay-sabaying tugtugin o awitin upang makabuo ng armonya o akorde. Ang akorde ay sabayang pagganap sa tatlo o higit pang tono. Ngunit, may mga tiyak na nota lamang na dapat isama upang maging kaaya-aya ang maging tunog nito. Sa pagsasama-sama ng mga nota, triyada (triad) ang tawag sa akordeng may tatlong magkakaibang nota. Maaari itong uriin sa dalawa na kung tawagin ay triyada mayor (major triad) at triyada menor (minor triad). Ngunit sa araling ito, gagamitin lamang natin ang triyada mayor.

Sa modyul na ito, matututunan nating magamit ang iba’t ibang triyada mayor bilang pansaliw sa simpleng awitin.

Grade 5 Music Ikaapat na Markahan Modyul: Paggamit ng Triyada Mayor

MUSIC5-Q4-MOD5

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment