Grade 5 Physical Education Modyul: Itik-Itik

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang modyul na ito ay dinisenyo at isinulat bilang pagsasaalang-alang ng antas ng iyong kaalaman at kakayahang matuto ng mga kasanayan na nakapaloob sa modyul na ito. Saklaw nito ang pamamaraan at kasanayan sa pagsayaw na maaaring magamit mo sa pang-araw-araw at iba pang sitwasyon sa pag-aaral. Ang mga aralin ng modyul na ito ay mga likas na pagkilos ng katawan kung saan ito ay dapat mong malaman bilang isang mag-aaral. Ito ay inayos at batay sa mga bagay na dapat mong matutunan.

Ang modyul ay nahahati sa apat na mga aralin:

  • Aralin 1 – Introduksiyon sa Katutubong Sayaw: Itik-itik
  • Aralin 2 – Itik-Itik: Mga Hakbang Pansayaw, Ating Alamin!
  • Aralin 3 – Itik-Itik: Halina’t Sayawin!
  • Aralin 4 – Itik-Itik: Pagyamanin Natin!

Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahang maipaliliwanag mo ang pinagmulan ng katutubong sayaw na Itik-Itik.

Grade 5 Physical Education Ikaapat na Markahan Modyul: Itik-Itik

PE5-Q4-MOD2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment