Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 5 MAPEH (Arts) Modyul: Tanawing Saksi sa Kasaysayan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang ating bansa ay mayaman sa mga magagandang tanawin. Kahit saan tayo magpunta ay wala tayong itulak kabiging lugar sa ganda ng mga tanawing ating makikita, tulad na lamang ng Batanes na binubuo ng matatarik na gulod, mababang mga burol, mababatong gilid ng bundok. Sinasabing kakaiba ang ganda ng Batanes. Sinuman ay mamamangha sa taglay nitong kagandahan.

Maaliwalas ang paligid, sariwang hangin, luntiang kapaligiran at ang bughaw na tubig sa dagat ay masarap pagmasdan. Parang paraiso ang isla, kayat binabalikbalikan ng mga turista.

Sa modyul na ito ay ating matatalakay ang mga detalye ng isang landscape na mahalaga sa kasaysayan ng bansa at inaasahang makamit ang mga sumusunod na layunin:

a. Natatalakay ang mga detalye ng isang landscape na mahalaga sa kasaysayan ng bansa.

b. Nakukulayan ng wasto ang isang landscape.

c. Naipagmamalaki ang isang tanawin na mahalaga sa ating kasaysayan.

Grade 5 MAPEH (Arts) Ikalawang Markahan Modyul: Tanawing Saksi sa Kasaysayan

Arts5_Q2_Mod6_DetailsOfTheLandscape_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.