Grade 5 MAPEH (Arts) Modyul: Pagpinta ng Landscape

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Maraming magagandang tanawin ang matatagpuan sa ating bansa dahil mayaman ito sa yamang lupa, yamang dagat at yamang mineral. Kabilang sa mga yamang lupa na maipagmamalaki natin ay ang Rice Terraces ng Cordillera na matatagpuan sa bulubundukin ng Cordillera. Marami nang gumagamit ng natatanging ganda ng Rice Terraces bilang paksa sa mga likhang-sining. Ang tawag sa likhangsining na nagpapakita ng likas na tanawain ay landscape painting.

Sa araling ito, sabay-sabay nating ipakita ang ating kakayahan at kaalaman tungkol sa foreground, middle ground at background at inaasahang makamit ang sumusunod na mga layunin:

a. Naipapakita ang kakayahan at kaalaman tungkol sa foreground, middle ground and background.

b. Naiguguhit ang magagandang tanawin na makikita sa sarilng pamayanan o kumonidad gamit ang kaalaman sa landscape painting.

c. Naipagmamalaki ang mga gawang sining.

Grade 5 MAPEH (Arts) Ikalawang Markahan Modyul: Pagpinta ng Landscape

Arts5_Q2_Mod5_PagpintaNgLandscape_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment