Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 5 MAPEH (Arts) Modyul: Makulay na Mundo Para sa Iyo

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Tayo ay nabibiyayaan ng isang mundong punong-puno ng mga makukulay na kapaligiran. Kahit saan natin ibaling ang ating paningin ay wala tayong maiipipintas sa mala paraisong sansinukob na tinawag nating tahanan. Ang mga magagandang tanawin na makikita natin sa kalikasan tulad ng asul na karagatan, berdeng kabundukan, makukulay na mga bulaklak at luntiang kapatagan ay iilan lamang sa mga bagay sa paligid na maaari nating gawing likhang sining na tatawagin nating landscape. Ang landscape ay isang likhang sining na nagpapakita sa likas na ganda ng ating kapaligiran.

Sa pagpipinta ng landscape, ang mainam na gamitin ang komplementaryong kulay. Ang kumplementaryong kulay ay ang magkasalungat na kulay na matatagpuan sa color wheel. Sa pamamagitan ng maayos na paggamit nito sa pagpipinta nagkakaroon ng harmonya ang nilikhang-sining.

Sa modyul na ito ay matutunan nating maiguhit gamit ang complementary colors ang landscape sa sariling pamayanan (A5PL-IIe) at inaaasahang makamit ang mga sumusunod:

a. Natutukoy ang mga complementary colors sa pagpinta ng landscape.

b. Naiguguhit gamit ang complementary colors ang landscape sa sariling pamayanan.

c. Nahahangaan ang isang likhang sining ng kilalang Pilipinong landscape painter.

Grade 5 MAPEH (Arts) Ikalawang Markahan Modyul: Makulay na Mundo Para sa Iyo

Arts5_Q2_Mod4_MakulayNaMundoParaSaIyo_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.