Grade 5 MAPEH (Arts) Modyul: Obrang Kakaiba! Di ba?

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang mga tanyag na pintor ay maaring may pagkakapareho sa tema ng kanilang mga ipininta subalit may makikita tayong kaibahan dito sa pamamagitan ng iba’t ibang istilo. Ang pagkakaiba-iba nila ay naging daan upang mas makilala sila at magkaron ng sariling tatak ang kanilang mga ipininta.

Sa araling ito, kinakailangang malaman ang kaibahan ng paraan sa pagpipinta upang magkaroon ng sariling pagkakakilanlan o tatak ang iginuhit na larawan. Matututunan din nating maipakita sa pamamagitan ng powerpoint o collage ang pagkakaiba sa mga obra ng mga Tanyag na Pintor.

Pagkatapos ng pag-aaral sa modyul na ito, inaasahan na:

a. Nailalarawan ang pagkakaiba-iba ng obra ng mga tanyag na Pilipinong Pintor.

b. Naipapakita sa pamamagitan ng powerpoint o collage ang pagkakaiba-iba ng obra ng mga tanyag na Pilipinong Pintor.

c. Napahahalagahan ang pagkakaiba-iba ng obra sa mga tanyag na Pilipinong Pintor sa pamamagitan ng pagsasabi ng pagkakaiba nila sa isa’t isa.

Grade 5 MAPEH (Arts) Ikalawang Markahan Modyul: Obrang Kakaiba! Di ba?

Arts5_Q2_Mod3_ObrangKakaibaDiBa_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment