Grade 5 MAPEH (Arts) Modyul: Mga Istilo sa Pagpinta

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang ating bansa ay mayaman sa mga tanyag na manlilikha ng sining tulad ng pintor at iskultor. Sina Juan Luna at Fernando Amorsolo ay mga dalubhasang pintor na kilala sa buong mundo. Kabilang din sa mga bantog na pintor ay sina Fabian dela Rosa, Fernando Amorsolo, Carlos Botong” Francisco, Vicente Manansala, Jose Blanco, Victorio Edades, Juan Arellano, Prudencio Lamarroza, Manuel Baldemor, Benedicto Reyes Cabrera o “Ben Cab” at iba pa.

Ang mga manlilikha, pintor man o iskultor, ay may kinagigiliwang paksa o bagay na inilalarawan sa kanilang likhang-sining na kadalasan ay isang pangyayari sa buhay. Kung minsan ipinahihiwatig ng mga pintor sa kanilang likha ang isang karanasan, hilig o damdamin.

Sa modyul na ito ay ating matatalakay ang iba’t ibang isitilo ang mga tanyag na pintor sa pagpinta ng mga larawan at inaasahang makamit ang mga sumusunod na layunin:

a. Natalakay na may iba’t ibang istilo ang mga tanyag na pintor sa pagpinta ng mga larawan;

b. Nakalikha ng isang larawan gamit ang sariling istilo sa pagpinta at

c. Naipagmalaki ang mga obra-maestra ng mga tanyag na pintor sa ating bansa.

Grade 5 MAPEH (Arts) Ikalawang Markahan Modyul: Mga Istilo sa Pagpinta

Arts5_Q2_Mod2_MgaIstiloSaPagpinta_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment