Grade 5 MAPEH (Arts) Modyul: Ang Rice Terraces ng Cordillera – Pandaigdig na Pamanang Pook

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Nagbibigay ng sari-saring libangan sa mga tao ang paglalakbay sa iba’t ibang lugar. Mayroong mga tao na mahilig umakyat ng bundok, ang iba naman ay natutuwa sa pagpunta sa mga dalampasigan.

Sa ating bansa, tunay na naiiba at sari-sari ang angking ganda nito. May mga likas na tanawin at may mga makasaysayang pook na maaaring ipagmalaki ng mga mamamayan sa mga dayuhan, kung saan ang iba ay kinikilala bilang isa sa mga World Heritage Site.

Sa modyul na ito makikilala at matatalakay ang kahalagahan ng Cordillera Rice Terraces bilang Pandaigdig na Pamanang Pook o World Heritage Site at inaasahang makamit ang mga sumusunod:

a. Natutukoy bilang Pandaigdig na Pamanang Pook o World Heritage Site ang Cordillera Rice Terraces;

b. Naipapakita sa pamamagitan ng pagpinta ang pagpapahalaga sa mga natural at makasaysayang pook tulad ng Rice Terraces bilang Pandaigdig na Pamanang Pook o World Heritage Site;

c. Naipapaliwanag ang kahalagahan ng Cordillera Rice Terraces bilang Pamanang Pook o World Heritage Site.

Grade 5 MAPEH (Arts) Ikalawang Markahan Modyul: Ang Rice Terraces ng Cordillera – Pandaigdig na Pamanang Pook

Arts5_Q2_Mod1_AngRiceTerracesNgCordilleraPandaigdigNaPamanangPook_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment