Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 5 Araling Panlipunan Modyul: Ang Epekto ng mga Patakarang Ipinatupad ng Espanya sa Bansa sa Patakarang Pang-ekonomiya at Patakarang Pampolitika

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa modyul na ito ay malalaman mo ang mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng mga Espanyol sa bansa at ang mga epekto nito sa pamumuhay ng mga Pilipino. Malalaman mo dito ang mga paghihirap ng mga katutubo sa pagsunod ng iba’t ibang patakarang pangekonomiya na ipinatupad ng mga mananakop.

Matutunan mo rin kung paano nagbago ang politikal na aspekto ng bansa at ang epekto nito sa mga Pilipino. Ipinakita ng mga Espanyol na sa pagbabago ng pamamahala ng bansa ay may malaking epekto ito sa pagpapalawak ng kolonya. Matutunghayan mo dito ang paglipat ng sinaunang pamamahala hanggang sa kolonyal na uri ng pamahalaan.

Ang modyul na ito ay nahahati sa tatlong aralin:

Aralin 1- Ang Epekto ng mga Patakarang Kolonyal na Ipinatupad ng Espanya sa Bansa: Pang-Ekonomiya sa Pagbubuwis, Sapilitang Paggawa at Sistemang Bandala

Aralin 2- Epekto ng mga Patakarang Kolonyal na Ipinatupad ng Espanya sa Bansa sa Patakarang Pang –Ekonomiya ng Kalakalang Galyon, Monopolyo ng Tabako, at Royal Company of the Philippines

Aralin 3- Epekto sa Patakarang Kolonyal na Ipinatupad ng Espanya sa Bansa sa Patakarang Pampolitika

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang makapagsusuri sa mga epekto ng mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa tulad ng:

  • Patakarang pang-ekonomiya (Hal. Pagbubuwis, Sistemang Bandala, Kalakalang Galyon, Monopolyo ng Tabako, Royal Company, Sapilitang Paggawa at iba pa)
  • Patakarang pampolitika (Pamahalaang Kolonyal)

Grade 5 Araling Panlipunan Ikalawang Markahan Modyul: Ang Epekto ng mga Patakarang Ipinatupad ng Espanya sa Bansa sa Patakarang Pang-ekonomiya at Patakarang Pampolitika

AP5_q2_mod3_AngEpektoNgMgaPatakarangIpinatupadNgEspanyaSaBansaSaPatakarangPang-ekonomiyaAtPatakarangPampolitika_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

1 thought on “Grade 5 Araling Panlipunan Modyul: Ang Epekto ng mga Patakarang Ipinatupad ng Espanya sa Bansa sa Patakarang Pang-ekonomiya at Patakarang Pampolitika”

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.